Giới thiệu

I. Lịch sử hình thành và phát triển của công đoàn HVTP
Học viện Tư pháp tiền thân là Trường Đào tạo các chức danh tư pháp và ngày 25 tháng 02 năm 2004  Trường đào tạo các chức danh tư pháp được nâng cấp thành Học viện Tư pháp theo Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Từ đó đến nay, cùng với sự lớn mạnh của Học viện Tư pháp, Công đoàn Học viện đã có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Công đoàn luôn tích cực, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng mọi nhiệm vụ của Học viện trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để tiếp tục kiện toàn nhân sự trong Ban chấp hành công đoàn Học viện,  ngày 25/3/2011 được sự đồng ý của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện Tư pháp, Công đoàn Học viện tiến hành đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2012-2015. Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả bầu ra Ban chấp hành công đoàn Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 07 đồng chí:
1. Đ/c Lê Thu Hà - Chủ tịch CĐ
2. Đ/c Quách Đình Lực - Phó chủ tịch CĐ
3. Đ/c Nguyễn Thị Phong Lan - Ủy viên BCHCĐ
4. Đ/c Nguyễn Thành Sơn- Ủy viên BCHCĐ
5. Đ/c Vũ Thị Hoà- Ủy viên BCHCĐ
6. Đ/c Trần Danh Tuyên- Ủy viên BCHCĐ
7. Đ/c Lê Đức Hải- Ủy viên BCHCĐ
Sau Đại hội, Công đoàn Học viện Tư pháp được Công đoàn Bộ Tư pháp công nhận là Công đoàn cơ sở theo Quyết định số 81/QĐ-CĐ ngày 12/8/2011 của Công đoàn Bộ Tư pháp.
Ngày 26/6/2015, công đoàn cơ sở HVTP long trọng tổ chức Đại hội công đoàn lần II nhiệm kì 2015 – 2020. Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí:
1. Đ/c Trần Thanh Phương - Chủ tịch công đoàn
2. Đ/c Vũ Thị Hòa - Phó chủ tịch công đoàn
3. Đ/c Trương Thế Côn - Ủy viên BCHCĐ
4. Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCHCĐ
5. Đ/c Bùi Đăng Hùng - Ủy viên BCHCĐ
6. Đ/c Chu Thị Thanh Hương - Ủy viên BCHCĐ
7. Đ/c Trần Quốc Liêm - Ủy viên BCHCĐ
8. Đ/c Lê Thị Thúy Nga - Ủy viên BCHCĐ
9. Đ/c Trần Minh Tiến - Ủy viên BCHCĐ

Hiện nay, Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp bao gồm 01 Công đoàn bộ phận; 11 tổ công đoàn trực thuộc ; 03 Ban: Ban đời sống, Ban Nữ công và Ban thăm hỏi.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020

        
II. Chức năng, nhiệm vụ của công đoàn HVTP
          - Công đoàn Học viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Học viện đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong Học viện. Cùng với Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện phát huy quyền làm chủ đất nước; thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn Học viện và Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc trong Học viện. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
          - Cùng với Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Khoa chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức Học viện Tư pháp; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện. Tổ chức vận động tất cả các cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
          - Phối, kết hợp với các tổ chức khác trong  Học viện (Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, …) thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn cơ quan, đơn vị.