Thông báo số 305/TB-HVTP ngày 03/4/2020 về tổ chức đào tạo trực tuyến

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, để đảm bảo tiến độ giảng dạy, học tập của các lớp đào tạo, Học viện Tư pháp đã ra Thông báo số 305/TB-HVTP ngày 03/4/2020 về tổ chức đào tạo trực tuyến. Nội dung như sau: