Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017, Quyết định số 472/QĐ-BTP ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và Quyết định số 789/QĐ-HVTP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc mở Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, hôm nay, ngày 26/6/2017, Học viện Tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng Lớp thứ nhất bồi dưỡng kiến thức văn hoá công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Lớp học có 30 công chức đến từ 16 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.