Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 59

Lượt truy cập: 9542666

Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ:
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng dài hạn, hằng năm;
  • Chủ trì và phối hợp với các Khoa chuyên môn của Học viện, các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng.
  • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.
  • Điều động, bố trí giảng viên, quản lý việc lên lớp của giảng viên, thanh toán tiền giảng và các phụ cấp khác theo chế độ hiện hành cho giảng viên;
  • Quản lý học viên; quản lý và cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên;
  • Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Trung tâm theo quy định;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Tư pháp giao.