Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 574

Lượt truy cập: 19226675

KHẢO SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CÔNG CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ(01/06/2020)
Năm 2018, Bộ Nội vụ đã ban hành các Chương trình bồi dưỡng ngạch công chức (chuyên viên và chuyên viên chính) thay thế các Chương trình đã ban hành năm 2013. Vì vậy, để đảm bảo sự phù hợp với các Chương trình bồi dưỡng này, trong năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Học viện Tư pháp thực hiện chỉnh sửa 03 Chương trình bồi dưỡng ngạch cho công chức thi hành án dân sự gồm: Chương trình bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp; Chương trình bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự và Chương trình bồi dưỡng ngạch Thư ký thi hành án dân sự.