Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 42

Lượt truy cập: 25644312

THÔNG BÁO lịch thi tốt nghiệp đối với lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18.1 tại TP. Hồ Chí Minh (lớp thứ bẩy, chủ nhật)

                             
BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                  
 Tp.HCM, ngày 27 tháng 04  năm 2018
 
THÔNG BÁO
 Về thi tốt nghiệp đối với lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18.1
tại TP. Hồ Chí Minh (lớp thứ bẩy, chủ nhật)
­­­­­­­­­
Căn cứ kế hoạch, chương trình đào tạo và lịch học, Học viện Tư pháp thông báo lịch thi tốt nghiệp đối với lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18.1 tại TP. Hồ Chí Minh (lớp thứ bẩy, chủ nhật) như sau:
1. Về lịch thi
Ngàythi/thời gian thi Lớp Chuyên sâu Hình sự Lớp Chuyên sâu Dân sự Lớp Chuyên sâu Tư vấn
13h00’ ngày 5/5/2018 Thi tốt nghiệp môn
(lựa chọn):
Hình sự (kỹ năng chuyên sâu)
Thi tốt nghiệp môn (bắt buộc):
Hình sự (kỹ năng cơ bản)
Thi tốt nghiệp môn (bắt buộc):
Hình sự (kỹ năng cơ bản)
7h30’ ngày 6/5/2018 Thi tốt nghiệp môn
(bắt buộc):
Dân sự (kỹ năng cơ bản)
Thi tốt nghiệp môn
(bắt buộc):
Dân sự (kỹ năng Chuyên sâu)
Thi tốt nghiệp môn
(bắt buộc):
Dân sự (kỹ năng cơ bản)
13h00’ ngày 6/5/2018 Thi tốt nghiệp môn
(bắt buộc):
Tư vấn (kỹ năng cơ bản)
Thi tốt nghiệp môn (bắt buộc):
Tư vấn  (kỹ năng cơ bản)
Thi tốt nghiệp môn (bắt buộc):
Tư vấn  (kỹ năng chuyên sâu)
2. Về địa điểm
- 821 Kha Vạn Cân, phường Linh tây, Quận Thủ đức, Tp.HCM
3. Lưu ý
- Học viên phải mang thẻ học viên trong suốt thời gian thi;
- Học viên xem danh sách phòng thi, số báo danh trong tập tin đính kèm hoặc tại bảng tin và Cổng thông tin điện tử Học viện Tư pháp (http://www.hocvientuphap.edu.vn/Đàotạo/ĐT Luật sư /Thông báo (LS);
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo HVTP (để b/c);
- Các đơn vị: Khoa LS, PĐT&CTHV (để p/hợp);
- Các lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khoá 18.1 tại Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CSTTP.HCM (HSCV).
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
 (Đã ký)