Đang online: 6

Lượt truy cập: 35959264

Giới thiệu

I. Giới thiệu chung
Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác được tách ra từ Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
II. Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác có chức năng, nhiệm vụ chính sau:
1. Tham mưu và giúp Giám đốc Học viện Tư pháp tổ chức đào tạo nghề công chứng, nghề đấu giá và các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp;
2. Tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho công chứng viên, đấu giá viên, các chức danh khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp và các hoạt động bồi dưỡng khác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
3. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp;
4. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Học viện Tư pháp.
III. Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người lao động
- Trưởng khoa và các Phó Trưởng Khoa;
- Các Bộ môn thuộc Khoa: Bộ môn Nghề công chứng; Bộ môn Nghề đấu giá; Các Bộ môn khác theo Quyết định của Giám đốc Học viện Tư pháp.
- Trợ lý Khoa
IV. Thành tích đạt được:
- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào các năm: 2006, 2013, 2014.
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015.
V. Lãnh đạo Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác qua các thời kỳ:
1. Thời điểm khoa mới thành lập
- Trưởng khoa: ThS. Phạm Như Hưng;
- Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Thúy Hồng;
- Phó trưởng khoa: TS. Đồng Thị Kim Thoa
2. Thời điểm hiện nay
- Phó trưởng khoa, phụ trách khoa: ThS. Phạm Thị Thúy Hồng