Đang online: 667

Lượt truy cập: 22627176

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ

Vị trí và chức năng của Phòng Tổ chức cán bộ
1. Vị trí của Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Tổ chức cán bộ là một đơn vị chức năng cấp phòng của Học viện Tư pháp.
2. Chức năng của Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Tổ chức cán bộ có các chức năng cơ bản như sau:
a) Tham mưu và giúp Giám đốc Học viện về công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra nội bộ, thanh tra nội bộ, thanh tra các kỳ thi;
b) Tham mưu và giúp việc Đảng ủy về công tác văn phòng và đảng vụ;
c) Tham mưu và giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện Tư pháp và thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;
d) Quản lý nội bộ cấp đơn vị phòng;
đ) Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và sự phân công của Giám đốc hoặc Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Học viện. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tổ chức cán bộ:
1. Về công tác tổ chức cán bộ
a) Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển Học viện Tư pháp để Giám đốc Học viện Tư pháp trình Hội đồng Học viện phê duyệt; tham gia xây dựng để Giám đốc Học viện Tư pháp ký và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển Học viện;
b) Chủ trì xây dựng các đề án để Giám đốc Học viện Tư pháp ký và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ;
c) Chủ trì xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tư pháp để Giám đốc Học viện Tư pháp trình Hội đồng Học viện ra nghị quyết và Giám đốc quyết định ban hành; xây dựng, trình Giám đốc Học viện Tư pháp quyết định ban hành các quy chế khác và quy định trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ;
d) Tham mưu về công tác quy hoạch và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi chức vụ các chức danh lãnh đạo cấp vụ, các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp bộ môn, các chức danh lãnh đạo Tạp chí Nghề luật, Trang thông tin điện tử nội bộ và Thư viện Điện tử Học viện Tư pháp vv…;
đ) Tham mưu về việc thành lập Hội đồng Học viện (Hội đồng trường), thành lập, sáp nhập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị cấp phòng, cấp tổ bộ môn và các tổ chức có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ khác của Học viện Tư pháp; giúp Giám đốc Học viện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị cấp phòng trở xuống thuộc Học viện;
e) Tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Học viện Tư pháp trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ;
g) Tham mưu thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện; xây dựng nếp sống văn hoá, văn hoá chất lượng và môi trường sư phạm trong Học viện;
h) Tham mưu về công tác xây dựng danh mục công việc, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bộ thủ tục hành chính thực hiện công việc, nhiệm vụ theo danh mục này của Học viện; xây dựng bản mô tả công việc theo danh mục công việc, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và vị trí việc làm của từng cá nhân của toàn học viện, quản lý vị trí việc làm, cơ cấu cán bộ, công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; biên chế, số lượng người làm việc; công tác bổ sung, hoàn thiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác phân loại, đánh giá công chức, viên chức và người lao động; công tác kỷ luật công chức, viên chức và người lao động và tinh giản biên chế; xây dựng, trình Giám đốc Học viện Tư pháp quyết định ban hành các quy trình ISO trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ;
i) Tham mưu về công tác tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp; phân công công việc, thuyên chuyển, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, chấm dứt hợp đồng làm việc, cho thôi việc viên chức; công nhận danh sách và ký kết hợp đồng thỉnh giảng; xây dựng định mức lao động, thang, bảng lương;
k) Tham mưu về công tác chuyển ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
l) Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động; chọn, cử cán bộ, công chức và viên chức đi học tập, công tác ở nước ngoài; đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng và bồi thường đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
m) Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động về: tiền lương, nghỉ không hưởng lương, nghỉ phép hàng năm, đi nước ngoài về việc riêng, nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khoẻ định kỳ; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện;
n) Tham mưu về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, hoãn, chấm dứt, buộc thôi việc vv...; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
o) Tham mưu để Giám đốc Học viện phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Học viện thực hiện chính sách, chế độ về hiếu hỷ, thăm hỏi ốm, đau đối với công chức, viên chức và người lao động, cán bộ nghỉ hưu của Học viện theo quy định của Học viện; phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại và các đơn vị có liên quan thực hiện các chế độ về hiếu hỷ, thăm hỏi ốm, đau đối với giảng viên thỉnh giảng, và các đối tượng khác theo quy định chung của Học viện;
p) Lập dự thảo báo cáo, thống kê, kế hoạch về biên chế công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;
q) Tham mưu làm thẻ công chức, viên chức, người lao động; cấp chứng nhận và thẻ giảng viên thỉnh giảng;
r) Tham mưu thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (kê khai tài sản và thu nhập), thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Học viện; giải quyết đơn thư phản ánh, đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong công tác tổ chức cán bộ;
s) Tham mưu về công tác thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền đối với Học viện Tư pháp trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ;
t) Tham mưu xây dựng quy định về ký thừa lệnh, thừa ủy quyền;
u) Giúp Giám đốc Học viện lập tiểu hồ sơ và quản lý tiểu hồ sơ cán bộ, công chức; lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, hồ sơ điện tử công chức, viên chức và người lao động, giảng viên thỉnh giảng của Học viện; bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giảng viên thỉnh giảng của Học viện;
v) Tham mưu về công tác thanh niên của Học viện Tư pháp;
x) Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác tổ chức cán bộ do Giám đốc Học viện giao.
2. Tham mưu và giúp việc Đảng ủy về công tác văn phòng và đảng vụ
a) Nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc;
b) Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, bao gồm việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; việc thu, nộp đảng phí;
c) Tham gia, phối hợp với các bộ phận giúp việc Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ và Đảng ủy thực hiện các việc: Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác của Đảng bộ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng; thực hiện chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính của Đảng bộ;
d) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy giao: Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy; hoạt động của các chi bộ; giúp Đảng ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng ủy; thực hiện các công việc nhằm bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các bộ phận giúp việc Đảng ủy theo phân công, phân cấp; tiếp nhận, đề xuất xử lý đơn, thư gửi đến Đảng ủy, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư; tham gia tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ; hội nghị, họp Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy; các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy giao.
3. Về công tác thanh tra, thanh tra các kỳ thi và kiểm tra nội bộ
  1. Tham mưu về công tác thanh tra nội bộ, thanh tra các kỳ thi, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật;
  2. Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra cho Ban thanh tra nhân dân;
  3. Giúp Giám đốc Học viện kiểm tra nội bộ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị cấp phòng và tổ bộ môn vv…; phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại giúp Giám đốc Học viện kiểm tra nội bộ việc thực hiện công việc, nhiệm vụ về tiến độ, số lượng, chất lượng của các đơn vị, tổ chức và viên chức, người lao động; lập, quản lý và nộp hồ sơ công việc vào lưu trữ cơ quan.
4. Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện Tư pháp và thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
a) Tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện Tư pháp: Thực hiện theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quyết định số
46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
b) Tham mưu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định về pháp luật bảo vệ bí mật Nhà nước và Quyết định số 18/2004/QĐ-TTG ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Quyết định số 168/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 24 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.
5. Về quản lý nội bộ đơn vị (Phòng tổ chức cán bộ)
a) Lập và trình Giám đốc Học viện phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; đề xuất lịch công tác của lãnh đạo Học viện tuần, tháng, quý và năm trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; xây dựng danh mục công việc, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bộ thủ tục hành chính thực hiện công việc, nhiệm vụ theo danh mục này của đơn vị; xây dựng bản mô tả công việc theo danh mục công việc, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và vị trí việc làm của từng cá nhân của đơn vị; lập, quản lý và nộp hồ sơ công việc của Phòng vào lưu trữ cơ quan theo quy định;
b) Tổ chức phân công công việc thường xuyên cho các viên chức và lao động trong đơn vị bằng sổ thụ lý công việc, nhiệm vụ và công khai việc phân công; phân công công việc đột xuất theo vị trí việc làm và năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức và người lao động trong đơn vị;
c) Tổ chức thực hiện việc bố trí, sắp xếp cho viên chức và người lao động của đơn vị học tập nâng cao theo kế hoạch của Học viện để đạt các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc tiêu chuẩn của người lao động theo vị trí việc làm;
d) Quản lý thời gian lao động, chấm công đối với viên chức và người lao động; xây dựng quy định về lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của các cá nhân trong đơn vị; tổ chức trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong nội bộ đơn vị và tổ chức cho viên chức và người lao động trong đơn vị tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
đ) Báo cáo về việc tập sự, thử việc của viên chức hoặc người lao động, đề xuất ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với người tập sự, thử việc tại đơn vị; báo cáo, đề xuất về việc tiếp nhận viên chức từ nơi khác về làm việc tại đơn vị; báo cáo về việc vi phạm kỷ luật của viên chức hoặc người lao động; báo cáo, đề xuất tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với người đang làm việc tại đơn vị;
e) Tổ chức lấy tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch, đề xuất bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi thẩm quyền của đơn vị;
g) Tổ chức phong trào phát huy sáng kiến, giải pháp cải tiến và tự nguyện nghiên cứu khoa học trong đơn vị;
h) Báo cáo kết quả công tác và phương hướng nhiệm vụ công tác của đơn vị và cá nhân trong đơn vị theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và hướng dẫn của Giám đốc Học viện; chấp hành thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Học viện và thanh tra, kiểm tra và kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền;
i) Góp ý văn bản theo sự phân công của Giám đốc Học viện;
k) Tổ chức thi hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ; tổ chức thi hành các quyết định khác của Giám đốc có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; thực hiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn của Học viện và cơ quan cấp trên;
l) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hòm thư điện tử công vụ của đơn vị;
m) Tổ chức và thực hiện kê khai tài sản, bổ sung lý lịch viên chức và người lao động đối với các viên chức và lao động trong đơn vị theo quy định của pháp luật;
n) Xây dựng văn hoá chất lượng, phân loại, đánh giá viên chức và người lao động trong phạm vi thẩm quyền của đơn vị;
o) Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, báo cáo thành tích thi đua của đơn vị và các cá nhân; bình xét thi đua, khen thưởng trong phạm vi thẩm quyền của đơn vị;
p) Phản ánh, đề nghị với Giám đốc về những khó khăn, bất cập và vướng mắc của đơn vị và của Học viện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để khắc phục khó khăn, bất cập và vướng mắc;
q) Quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản, trang thiết bị do Học viện cấp hoặc giao; thực hiện các quy định về tài chính của Học viện và pháp luật;
r) Tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch do Học viện, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Học viện, Bộ Tư pháp hoặc chính quyền địa phương vv…phát động và tổ chức; xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và thống nhất trong đơn vị; tổ chức tự nguyện quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vv… do Học viện, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Học viện, Bộ Tư pháp hoặc chính quyền địa phương vv…phát động và tổ chức;
s) Tham mưu về công tác hưu trí, mối quan hệ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nhà báo Tạp chí Nghề luật vv…trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
6. Về công tác phối hợp
Công tác phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và sự phân công của Giám đốc hoặc Bí thư Đảng ủy Học viện được thực hiện theo quy định của Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Học viện, Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tư pháp, các quy chế khác, quy trình, quy định, hướng dẫn của Học viện, cụ thể như sau:
a) Phòng chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc theo công việc hoặc lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao;
b) Phòng là đầu mối giúp Lãnh đạo Học viện thực hiện quan hệ với các đơn vị cấp vụ trở xuống, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
c) Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1, 2, 3,4 và 5 Điều này: Nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khác thuộc Học viện thì Phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết; khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Học viện trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Phòng thì Phòng có trách nhiệm phối hợp giải quyết; trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Phòng với các đơn vị khác thuộc Học viện thì Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách theo quy định.
d) Phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại trong việc tham mưu duy trì kỷ cương, kỷ luật lao động, thực hiện công tác cải cách hành chính; bình xét thi đua, khen thưởng toàn Học viện; tổ chức Ngày nhà giáo Việt Nam và các ngày lễ tết khác; tham mưu cho Giám đốc xử lý, giải quyết các thông tin báo chí, mạng xã hội vv... có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ;
đ) Phối hợp với Phòng Quản trị tham mưu thực hiện công tác dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh, trật tự toàn Học viện;
e) Là đơn vị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và đơn vị cấp phòng trực tiếp sử dụng lao động tham mưu về việc tiếp nhận viên chức từ nơi khác về làm việc tại Học viện; báo cáo, đề xuất, ký kết, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, tinh giản biên chế;
g) Phối hợp với Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại, Chi đoàn khối liên phòng Học viện Tư pháp trong công tác phân loại, đánh giá đảng viên, đoàn viên của các tổ chức này; phối hợp để viên chức, người lao động thực hiện các kế hoạch công tác của các tổ chức này.