Đang online: 75

Lượt truy cập: 13085589

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người lao động của Phòng Tổ chức cán bộ
1. Cơ cấu tổ chức
a) Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng;
b) Viên chức và người lao động.
2. Biên chế và số lượng người lao động
a) Biên chế của Phòng Tổ chức cán bộ là số viên chức trong biên chế sự nghiệp của Học viện Tư pháp;
b) Số lượng người lao động của Phòng Tổ chức cán bộ là số người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
c) Biên chế và số lượng người lao động của Phòng Tổ chức cán bộ do Giám đốc Học viện giao.

Đội ngũ cán bộ, viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 
 
Lê Quang Nội Trưởng phòng
Nguyễn Tuấn Long Phó trưởng phòng
Nguyễn Văn Anh Phó trưởng phòng
Nguyễn Thị Kiều  Linh Chuyên viên
Phạm Thị  Nhung Chuyên viên
Trần Thị Huyền Trang Chuyên viên
Nguyễn Gia Hội Chuyên viên
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chuyên viên
Trần Mỹ Linh Chuyên viên