Đang online: 749

Lượt truy cập: 25694442

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:
Phòng Tài chính-Kế toán là đơn vị của Học viện, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tài chính kế toán; đảm bảo tài chính cho mọi hoạt động của Học viện theo đúng quy định; thực hiện, theo dõi và giám sát việc thu, chi tài chính, sử dụng các nguồn tài chính theo quy định của Nhà nước và quy chế của Học viện.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Giúp Giám đốc quản lý toàn bộ các nguồn kinh phí hiện có, phân phối sử dụng các nguồn kinh phí; lập và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách hàng quý, năm và các dự toán thu chi ngân sách đột xuất theo quy định; mở sổ kế toán theo quy định;
- Bảo đảm về tài chính và thực hiện việc thu, chi tài chính cho các hoạt động của Học viện; bảo đảm và thực hiện các chế độ tài chính đối với cán bộ, công chức, và học viên của Học viện.
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
- Giám sát việc mua sắm tài sản, sửa chữa trang thiết bị; xây dựng sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc; kiểm kê tài sản định kỳ hoặc đột xuất; thanh lý tài sản; tiếp nhận, bàn giao tài sản khi tăng, giảm …
- Tổ chức thu học phí và các khoản thu khác theo quy định;
- Soạn thảo các văn bản quy định về công tác tài chính kế toán để phổ biến và thực hiện trong Học viện.
- Thực hiện việc thanh toán, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước theo định kỳ;
- Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo; bảo quản và lưu trữ tài liệu tài chính, kế toán và thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của Nhà nước;
- Quản lý cán bộ, công chức và sơ sở vật chất của đơn vị theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
3. Phòng Tài chính Kế toán đã đạt được các thành tích:
- Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2001, 2002, 2005, 2015. 2016
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016.
Với tổng số biên chế 6 người, các hoạt động của Phòng Tài chính - Kế toán được duy trì nề nếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đáng kể vào thành tích chung của tập thể Học viện trong tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn cũng như tham gia các hoạt động trọng điểm của ngành Tư pháp
Tập thể cán bộ, viên chức Phòng Tài chính - Kế toán