Tiêu đề: Đoàn Trung Kiên
Ngày sinh: 08/09/1979
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị công tác: Học viện Tư pháp
Điện thoại: 024.62873428 (106)
Email: doankien2001@yahoo.com
Phòng ban: Ban Giám Đốc
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: