Tiêu đề: Nguyễn Đình Xuyên
Ngày sinh: 22/10/1961
Chức vụ: Tổ trưởng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: xuyennd@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: Trung cấp lái xe
Trình độ ngoại ngữ: