Tiêu đề: Nguyễn Hữu Khương
Ngày sinh: 08/12/1960
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: khuongnh@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: 7/10
Trình độ ngoại ngữ: