Tiêu đề: Đỗ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 23/12/1980
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hangdtt@moj.gov.vn, dothuhang1981@yahoo.com.vn
Phòng ban: Phòng Quản Lý Khoa Học Và Trị Sự Tạp Chí Nghề Luật
Trình độ học vấn: Thạc sĩ, NCS Luật
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh