Tiêu đề: Hà Thị Lan Anh
Ngày sinh: 02/10/1963
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: anhhtl@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Lý Khoa Học Và Trị Sự Tạp Chí Nghề Luật
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: