Tiêu đề: Triệu Minh Anh
Ngày sinh: 10/09/1966
Chức vụ: Tổ trưởng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: trieuminhanh1966gmail.com
Phòng ban: Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện
Trình độ học vấn: Cử nhân Văn hoá
Trình độ ngoại ngữ: Anh B