Tiêu đề: Nguyễn Thị Minh Huệ
Ngày sinh: 18/12/1979
Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: huentm@moj.gov.vn; ngminhhue@gmail.com
Phòng ban: Trung Tâm Liên Kết Đào Tạo Luật Sư Thương Mại Quốc Tế
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: