Tiêu đề: Võ Hồng Sơn
Ngày sinh: 01/01/1962
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Hình sự - Hành chính
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: sonvh@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C