Tiêu đề: Lê Thị Mai Hương
Ngày sinh: 07/12/1973
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: huongltm@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh, Pháp