Tiêu đề: Phạm Liến
Ngày sinh: 01/01/1966
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: lienp@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: