Tiêu đề: Hồ Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh:
Chức vụ: Giảng viên tập sự
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: