Tiêu đề: Nguyễn Cảnh Tuyến
Ngày sinh: 10/02/1976
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: tuyennc@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: