Tiêu đề: Đoàn Trung Dũng
Ngày sinh: 19/10/1979
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: trungdungdoan9999@gmail.com
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Cử nhân luật
Trình độ ngoại ngữ: B1 - Khung Châu Âu