Tiêu đề: Nguyễn Hà
Ngày sinh: 01/01/1983
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: han@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Cử nhân luật
Trình độ ngoại ngữ: