Tiêu đề: Phạm Đình Bàn
Ngày sinh: 01/01/1974
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: banpd@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: