Tiêu đề: Phan Hoàng Hải
Ngày sinh: 16/01/1983
Chức vụ: Lao động hợp đồng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: phhai@moj.gov.vn
Phòng ban: Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật Vừa học vừa làm
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A