Tiêu đề: Vũ Thu Hằng
Ngày sinh: 19/09/1983
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Hành Chính – Tổng Hợp Và Đối Ngoại
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học và Thạc sĩ Quản trị công
Trình độ ngoại ngữ: