Tiêu đề: Nguyễn Minh Hằng
Ngày sinh: 03/10/1976
Chức vụ: Trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nmhang@moj.gov.vn; minhhangluatsu@yahoo.com.vn
Phòng ban: Khoa ĐT Luật Sư
Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh