Tiêu đề: Vũ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13/10/1975
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hienvtt@moj.gov.vn; thuhienhvtp@yahoo.com.vn
Phòng ban: Khoa ĐT Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C