Tiêu đề: Nguyễn Xuân Thu
Ngày sinh:
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị công tác:
Điện thoại: 024.62873428 (246)
Email: nguyenxuanthu30@yahoo.com
Phòng ban: Ban Giám Đốc
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: