Tiêu đề: Đồng Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 30/08/1975
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: thoadtk@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Liên Kết Đào Tạo Luật Sư Thương Mại Quốc Tế
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C