Tiêu đề: Uông Thị Hà
Ngày sinh: 02/09/1965
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: haut@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Đào Tạo Và Công Tác Học Viên
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh