Tiêu đề: Trần Văn Bách
Ngày sinh: 26/01/1960
Chức vụ: Trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: bachtv@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo
Trình độ học vấn: Tiến sĩ luật học
Trình độ ngoại ngữ: