Tiêu đề: Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 27/02/1967
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hant1@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo
Trình độ học vấn: Thac sĩ
Trình độ ngoại ngữ: