Tiêu đề: Mai Thị THu Huyền
Ngày sinh: 02/01/1971
Chức vụ: Nhân viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: huyenmtt@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Hành Chính – Tổng Hợp Và Đối Ngoại
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: