Tiêu đề: Đỗ Thị Ngọc Tuyết
Ngày sinh: 03/01/1959
Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: tuyetdtn@moj.gov.vn, dothingoctuyet@yahoo.com
Phòng ban: Khoa ĐT Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Nga C, Anh B