Tiêu đề: Lê Quang Nội
Ngày sinh: 29/01/1964
Chức vụ: Phó Trưởng phòng (PTr)
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: noilq@hocvientuphap.edu.vn ; noilq@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Trình độ ngoại ngữ: