Tiêu đề: Nguyễn Tuấn Long
Ngày sinh: 15/05/1971
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại: (04)62873428
Email: tuanlong@hocvientuphap.edu.vn
Phòng ban: Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: