Tiêu đề: Ngô Thị Bích Vân
Ngày sinh: 13/06/1964
Chức vụ: Kế toán viên chính
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: vanntb@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Tài Chính Kế Toán
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh