CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 07/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01/11/2021
2. 06/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 14/10/2021
3. 05/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư 24/06/2021
4. 04/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 21/06/2021
5. 02/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý 25/05/2021
6. 03/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 25/05/2021
7. 01/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 03/02/2021
8. 293/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp 02/02/2021
9. 290/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp 01/02/2021
10. 249/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự 28/01/2021