CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 03/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 10/03/2018
2. 02/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại 26/02/2018
3. 01/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 02/02/2018
4. 10/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp 26/12/2017
5. 09/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18/12/2017
6. 08/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý 15/11/2017
7. 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT-KT Bộ Tư pháp; Toà án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT-KT 15/08/2017
8. 07/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 28/07/2017
9. 1934/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 07/06/2017
10. 06/2017/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản 16/05/2017