CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 01/2023/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 16/01/2023
2. 09/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 30/12/2022
3. 07/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp 01/11/2022
4. 08/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại 01/11/2022
5. 06/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 25/10/2022
6. 05/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý 05/09/2022
7. 04/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp 21/06/2022
8. 03/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/02/2022
9. 02/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/02/2022
10. 171/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 17/01/2022