CSDL Quốc gia về Văn bản Pháp luật
STT Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1. 04/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp 21/06/2022
2. 03/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/02/2022
3. 02/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/02/2022
4. 171/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 17/01/2022
5. 01/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 04/01/2022
6. 13/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự 30/12/2021
7. 14/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2021
8. 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Bộ Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành 29/12/2021
9. 11/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 28/12/2021
10. 4640/VBHN-BTP Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự 18/12/2021