Qui định về thống nhất biểu mẫu và cách thức điểm danh học viên

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

__________________

                                                                

Số: 504/HVTP-CTHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

                                                                                         

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng thống nhất biểu mẫu và cách thức điểm danh học viên

______________________________

 

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo ngày 12/9/2011 của Giám đốc Học viện Tư pháp tại cuộc họp giao ban Trưởng các đơn vị tháng 9/2011 về xiết chặt kỷ luật học đường, niêm yết công khai kết quả điểm danh và triển khai các hoạt động trong phạm vi công tác học viên.

Để tiến hành đồng bộ, thống nhất trong toàn Học viện về công tác học viên đạt hiệu quả và nhằm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong lĩnh vực điểm danh học viên đối với các buổi học của từng học phần, Học viện yêu cầu các cán bộ quản lý lớp/khóa thực hiện sử dụng thống nhất biểu mẫu và cách thức điểm danh học viên như sau:

 

1. Về biểu mẫu:

- Biểu mẫu 1: Danh sách điểm danh;

- Biểu mẫu 2: Thông báo về kết quả theo dõi thời gian lên lớp của học viên.

(Có Biểu mẫu đính kèm)

 

2. Về cách thức điểm danh học viên:

- Cách 1: Điểm danh bằng máy bấm thẻ học viên;

- Cách 2: Điểm danh bằng phiếu phát cho học viên;

- Cách 3: Điểm danh bằng cách cho học viên ký trực tiếp danh sách lớp.

 

3. Về tổng hợp kết quả điểm danh học viên:

Để có kết quả cuối cùng về lĩnh vực điểm danh học viên cần thực hiện đồng bộ, thống nhất chung trong toàn Học viện theo một số quy định sau đây:

 

3.1. Quy định về số buổi/số lần điểm danh của một học phần:

- Mỗi học phần, tùy theo số tiết học (ngắn hoặc dài) có thể điểm danh ít nhất là 03 buổi và nhiều nhất là 10 buổi học trên lớp đối với học viên/1 học phần.

- Mỗi buổi điểm danh, tùy theo tình hình học viên tham dự học của buổi học đó có thể điểm danh ít nhất là 01 lần/buổi học và nhiều nhất là 03 lần/buổi học. Số lần điểm danh có thể vào thời điểm đầu buổi học, giữa buổi học, cuối buổi học.

 

3.2. Quy định về cách thức điểm danh:

Như đã nêu tại khoản 2 trên, chuyên viên quản lý lớp/khóa có thể sử dụng 1/3 hoặc sử dụng đan xen, kết hợp cả 03 cách thức điểm danh/1 học phần.

 

3.3. Quy định về xử lý kết quả điểm danh học viên:

- Các kết quả điểm danh (theo số buổi/học phần, theo số lần/buổi, theo cách thức điểm danh nào đó) phải được tổng hợp trên danh sách điểm danh của lớp (Mẫu 1). Đủ 03 buổi điểm danh, chuyên viên quản lý lớp/khóa phải dán công khai danh sách điểm danh của lớp trên bảng tin Học viện để học viên tiện theo dõi.

- Trước khi kết thúc học phần và trước 02 ngày thi học phần, chuyên viên quản lý lớp/khóa phải tổng hợp toàn bộ số buổi điểm danh trong danh sách điểm danh của lớp (Bản đã dán công khai cho học viên trước đó) thành Thông báo về kết quả theo dõi thời gian lên lớp của học viên (Mẫu 2) để làm cơ sở xét điều kiện dự thi học phần.

- Đối với các lớp phía Bắc, Phòng Đào tạo căn cứ theo Thông báo của Phòng Công tác học viên và kết quả điểm kiểm tra thường xuyên (10%) để ra Thông báo về việc cấm thi/học lại học phần; Cơ sở HVTP tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng luôn Thông báo về kết quả theo dõi thời gian lên lớp của học viên (Mẫu 2) và kết quả điểm kiểm tra thường xuyên (10%) để cấm thi/học lại học phần.

Thông báo này được triển khai thực hiện kể từ 01/10/2011.

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Giám đốc (để báo cáo);

- Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách (để báo cáo);

- Phòng Đào tạo (để phối hợp);

- Cơ sở HVTP tại TP. HCM (để phối hợp);

- Chuyên viên làm công tác quản lý (để thực hiện);

- Lưu: Văn thư, Phòng CTHV, 12.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HỌC VIÊN

 

 

 

 

 

TS. Trần Văn Bách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 01

 

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

PHÒNG CTHV/CƠ SỞ HVTP TẠI TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐIỂM DANH

LỚP….., KHÓA…….- ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ……………………….TẠI………………

Học phần:……………………………..

 

TT

Họ và tên

SBD

Buổi/Ngày……….

Buổi/Ngày……….

 

Buổi/Ngày………

 

Ghi chú

Lần 1

Lần

2

Lần

3

Lần

1

Lần

2

Lần 3

Lần 1

Lần 2

Lần 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số vắng mặt

…….....

…….....

…….....

…….....

…….....

…….....

……...

……...

……...

 

 

LÃNH ĐẠO

PHÒNG CTHV/CƠ SỞ HVTP TẠI TP. HCM

 

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ LỚP/KHÓA

 

 

 


Mẫu 02

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

 
 
 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về kết quả theo dõi thời gian lên lớp của học viên

 
 
 

 


            Căn cứ Quy chế đào tạo ban hành theo Quyết định số 174/QĐ-HVTP ngày 01/11/2010 của Giám đốc Học viện Tư pháp;

            Căn cứ vào kết quả theo dõi thời gian lên lớp học phần……….của học viên Lớp…. - Đào tạo nghiệp vụ…………….khóa……tại TP. Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh,

            Phòng Công tác học viên/Cơ sở HVTP tại TP. Hồ Chí Minh thông báo:

            1. Những học viên không đủ thời gian có mặt trên lớp của học phần trên, không đủ điều kiện dự thi lần 1 (theo Quy chế), gồm:

 

TT

Họ và tên

Lớp

SBD

Số buổi nghỉ/HP

Ghi chú

Có phép

Không phép

Tổng số buổi

% nghỉ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Những học viên không đủ thời gian có mặt trên lớp của học phần trên, phải học lại (theo Quy chế), gồm:

 

TT

Họ và tên

Lớp

SBD

Số buổi nghỉ/HP

Ghi chú

Có phép

Không phép

Tổng số buổi

% nghỉ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong học phần này có……học viên bảo lưu và có……học viên các khóa khác học lại./.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phó Giám đốc phụ trách (để báo cáo);

- Phòng Đào tạo/Cơ sở HVTP tại TP. HCM (để làm căn cứ xét điều kiện dự thi HP);

- Niêm yết tại bảng thông báo Học viện;

- Lưu: Phòng CTHV/Cơ sở HVTP tại TP.HCM, 05.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG CTHV/CƠ SỞ HVTP TẠI TP. HCM