Tuyển sinh Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp và tuyển dụng, quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp để phòng ngừa tranh chấp rủi ro

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1083/TB- HVTP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp và tuyển dụng, quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp để phòng ngừa tranh chấp rủi roTheo Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585), Học viện Tư pháp được Ban Quản lý Chương trình 585 giao thực hiện hoạt động tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp và ký hợp đồng, quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm lao động để phòng ngừa tranh chấp rủi ro cho doanh nghiệp. Học viện Tư pháp chiêu sinh Lớp học cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
Việc tổ chức lớp học nhằm mục đích bồi dưỡng chuyên sâu các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp; ký kết hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm lao động trên thực tế để hạn chế sai sót, phòng ngừa tranh chấp, rủi ro.
Nội dung chương trình bồi dưỡng sẽ đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng chuyên sâu về xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động; quản lý, điều hành doanh nghiệp, soạn thảo điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động, các văn bản, giấy tờ trong hoạt động của doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp đồng lao động; quản lý, sử dụng, điều động người lao động; xử lý kỷ luật người lao động; đòi bồi thường thiệt hại đối với người lao động; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm lao động... nhằm hạn chế sai sót, phòng ngừa tranh chấp, tránh rủi ro cho doanh nghiệp. 
2. Nội dung bồi dưỡng:
Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ trong các doanh nghiệp như sau:
2.1. Về kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng liên quan đến việc quản trị, điều hành doanh nghiệp như xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; cử người tham gia quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác; triệu tập, tổ chức họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên, hội đồng quản trị... để tránh sai sót, phòng ngừa tranh chấp, rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng xây dựng soạn thảo, ban hành các văn bản trong hoạt động của doanh nghiệp như điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; nghị quyết của hội đồng quản trị, hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên...
- Một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động của doanh nghiệp như: xác định năng lực, thẩm quyền, tài sản, hồ sơ giấy tờ tài liệu; việc chuyển đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; giao dịch dân sự có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; phá sản doanh nghiệp.
- Thực hành tình huống, trao đổi, thảo luận.
2.2. Về ký kết hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng, điều động, xử lý vi phạm lao động
- Một số vấn đề về lao động liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam như: phân biệt hợp đồng lao động với hợp đồng khoán việc (hợp đồng dân sự) và sự vận dụng trong hoạt động của doanh nghiệp (nhất là đối với một số vị trí việc làm như vệ sinh, phục vụ trong doanh nghiệp….); các đặc thù của hợp đồng lao động; các đặc thù của hợp đồng khoán việc; một số lưu ý khi ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; thử việc; tạm điều chuyển người lao động làm việc khác trái nghề; thay đổi nội dung hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động...
  • Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro cho doanh nghiệp.
- Kỹ năng xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với người lao động có hành vi vi phạm (bao gồm các kỹ năng xác định căn cứ xử lý kỷ luật; thời hiệu xử lý kỷ luật; thủ tục xử lý kỷ luật; thẩm quyền ký quyết định kỷ luật; những trường hợp không được xử lý kỷ luật người lao động...).
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản nội bộ của doanh nghiệp về lao động như nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề lao động để phòng ngừa rủi ro, tránh tranh chấp với người lao động.
- Kỹ năng bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động.
  • Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động.
- Thực hành tình huống về soạn thảo, ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động; soạn thảo nội quy lao động, quy chế làm việc; xử lý kỷ luật đối với người lao động; đòi bồi thường và giải quyết tranh chấp đối với người lao động.  
Kết thúc khóa học, những học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận bồi dưỡng.
3. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc doanh nghiệp; Trưởng, Phó phòng, cán bộ làm công tác pháp chế; Trưởng, Phó Phòng, cán bộ làm công tác Tổ chức, nhân sự, tiền lương; Trưởng, Phó Phòng, cán bộ làm công tác thanh tra.
4. Giảng viên và phương pháp giảng dạy                      
4.1. Giảng viên giảng dạy
Giảng viên giảng dạy cho lớp bồi dưỡng là đội ngũ chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giảng viên của Học viện Tư pháp, các thẩm phán của Tòa án có năng lực, trình độ, có kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy tích cực đã tham gia giảng dạy nhiều năm cho các lớp thẩm phán, luật sư của Học viện Tư pháp.
4.2. Phương pháp giảng dạy
Phương pháp giảng dạy cho lớp học là các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm như làm việc nhóm, giảng dạy bằng các hồ sơ thực tiễn đã bị khiếu kiện tại Tòa án để khắc phục được những sai sót trong thực tiễn quản trị, điều hành doanh nghiệp;ký kết, sử dụng, quản lý, điều động, xử lý kỷ luật lao động... trong doanh nghiệp đã bị tranh chấp và giải quyết khiếu kiện tại tòa án.
5. Thời gian, địa điểm học
Thời lượng bồi dưỡng: 3 ngày, trong đó chương trình 585 tài trợ 01 ngày.
Thời gian và địa điểm tổ chức lớp học như sau: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 21/10/2017, khai giảng vào hồi 08h00’ ngày 19/10/2017; đón tiếp học viên từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 19/10/2017 tại địa điểm tổ chức lớp học: Học viện Tư pháp, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
6. Kinh phí tổ chức lớp học như sau
Chương trình 585 tài trợ kinh phí tổ chức cho Lớp học 01 ngày. Học viên tham gia lớp học đóng học phí 2 ngày còn lại là 2.000.000 đồng/người (Hai triệu đồng một người). Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nộp học phí theo một trong các phương thức sau:
+ Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học.
+ Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 1410206021831 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, CN Mỹ Đình, Hà Nội (đề nghị ghi rõ nội dung là học phí Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị, điều hành doanh nghiệp và quan lý, sử dụng, xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp từ ngày 19/10/2017 đến ngày 21/10/2017). Khi nhập học mang theo giấy nộp tiền vào tài khoản để làm thủ tục.
7. Đăng ký học và thông tin liên hệ
Học viện Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức sao gửi Thông báo chiêu sinh này tới các đơn vị thành viên và thông báo rộng rãi để cán bộ, người lao động có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học và lập danh sách (theo mẫu gửi kèm) gửi về Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ - Học viện Tư pháp, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,  thành phố Hà Nội trước ngày 14/10/2017;
(Xin gửi trước danh sách vào địa chỉ Email: ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com).
Học viên tham gia lớp học có nhu cầu ở  tại Ký túc xá Học viện Tư pháp - Liên hệ với Đồng chí Hà Thanh Huyền – Phòng Tài chính – Kế toán; ĐTDĐ 0986.189.495; ĐTCQ 024.62.873.428 (ext 116); email: huyenkthvtp@gmail.com.
Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
Điện thoại: 024.62.873.428 (ext 228); Fax: 024.62.740.999;  Di động: 0912.029.216 (Đ/c Trương Thế  Côn – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ).
Email: ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp của Quý Cơ quan.
 

Nơi nhận:

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
  • Các công ty thuộc, trực thuộc Tập đoàn Điện lực;
  • Các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh phía Bắc
- Lưu: VT, BDCB.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 

TS. Đoàn Trung Kiên

 

 
BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp và tuyển dụng, quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp để phòng ngừa tranh chấp rủi ro
 
STT Tên chuyên đề Thời lượng Dự kiến Giảng viên giảng dạy
I Kiến thức, kỹ năng về quản trị, điều hành doanh nghiệp để tránh sai sót, phòng ngừa tranh chấp, rủi ro    
1.1 Một số vấn đề cần lưu ý trong quản trị, điều hành doanh nghiệp:
- Các loại hình doanh nghiệp.
- Các vấn đề liên quan đến vốn của doanh nghiệp.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, tập đoàn;
- Cử người tham gia quản lý phần vốn góp tại các công ty con/công ty liên kết;
 - Triệu tập, tổ chức họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên, hội đồng quản trị...
30 tiết - TS. Nguyễn Thị Hằng Nga – Nguyên Chánh Văn phòng Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Nguyên Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Tư pháp. 
- ThS. Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
- TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.
- TS. Vũ Thị Thu Hiền – Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.
- Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
1.2 - Xác định năng lực, thẩm quyền của doanh nghiệp; xác định tài sản của doanh nghiệp; các loại hồ sơ giấy tờ tài liệu trong hoạt động của doanh nghiệp;
- Việc chuyển đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và hậu quả pháp lý xảy ra;
- Giao dịch dân sự có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
- Phá sản doanh nghiệp.
1.3 - Kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp/tập đoàn để tránh sai sót, phòng ngừa tranh chấp, rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp
1.4 - Kỹ năng soạn thảo các văn bản, tài liệu giấy tờ trong hoạt động của doanh nghiệp: Điều lệ doanh nghiệp, quy chế tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; nghị quyết của hội đồng quản trị, hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên...
1.5. Thực hành tình huống, trao đổi, thảo luận về quản trị, điều hành doanh nghiệp.
II Kiến thức, kỹ năng về ký kết, sử dụng, quản lý, xử lý vi phạm lao động, giải quyết tranh chấp và đòi bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động
2.1 Một số vấn đề về lao động, thuê lao động và các hình thức thay thế trong hoạt động của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam như:
- Phân biệt quan hệ lao động với quan hệ dân sự ; phân biệt hợp đồng lao động với hợp đồng khoán việc, thuê dịch vụ (hợp đồng dân sự) và sự vận dụng trong hoạt động của doanh nghiệp (nhất là đối với một số vị trí việc làm như vệ sinh, phục vụ trong doanh nghiệp….); thuê lại lao động…
- Các đặc thù của hợp đồng lao động; các đặc thù của hợp đồng khoán việc;
2.2.
  • Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro cho doanh nghiệp.  
- Một số lưu ý khi ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; thử việc; tạm điều chuyển người lao động làm việc khác trái nghề; thay đổi nội dung hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động...
2.3 - Kỹ năng soạn thảo văn bản nội bộ của doanh nghiệp về lao động: Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề lao động để phòng ngừa rủi ro, tránh tranh chấp với người lao động.
2.4 - Kỹ năng áp dụng pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể; xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với người lao động có hành vi vi phạm (bao gồm các kỹ năng xác định căn cứ xử lý kỷ luật, thời hiệu xử lý kỷ luật, thủ tục xử lý kỷ luật, thẩm quyền ký quyết định kỷ luật, những trường hợp không được xử lý kỷ luật người lao động...).    
2.5
  • Kỹ năng giải quyết tranh chấp và đòi bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động.
   
  - Thực hành tình huống về soạn thảo, ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động; soạn thảo nội quy lao động, quy chế làm việc; xử lý kỷ luật đối với người lao động; đòi bồi thường và giải quyết tranh chấp đối với người lao động.