Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khóa XVII năm 2017

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm