Công văn về việc tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khóa XVII/2017

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm