Thông báo nhập học Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khoá 1 năm 2018 tại TP. Hà Nội

Xem chi tiết nội dung thông tin tại tập tin đính kèm