Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các lớp bồi dưỡng khác

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm