Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn

Xem chi tiêt nội dung thông tin trong tập tin đính kèm