Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về quản trị nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm