Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính

Lớp tại Hà Nội khai giảng vào ngày 06/5/2019. Lớp tại Đà Nẵng khai giảng vào ngày 21/5/2019. Lớp tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng vào ngày 04/6/2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Lớp tại Hà Nội khai giảng vào ngày 06/5/2019. 
Lớp tại Đà Nẵng khai giảng vào ngày 21/5/2019.
Lớp tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng vào ngày 04/6/2019