Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác pháp chế, phòng chống tham nhũng, quản lý, sử dụng đất đai

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm