Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019